සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙව...! 0

දසුන් නිමාෂ | 9:20 PM |


ලබන්නා වු සිංහල අලුත් අවුරුද්ද නිදුක් නිරොගි වාසනවන්ත ජොලියට බර සියලු පෙතුම් ඉටු වෙන කිරියෙන් පෙනියෙන් පිරි බරබර ජරමර කරදර නෑති රසබර සුන්දරවු

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙව!

0 Responses So Far: