දසුන් නිමාෂ | 7:41 AM |

''ඇස් ඇත්තේ සොදුරුවූ දේ දකින්නටත්
අවංකවම කදුළු හෙලන්නටත්ය''

0 Responses So Far: