සෑමකෙනෙක්ම අවධානය යොමු කල යුතු දෙයක්.. EVERY HUMAN MUST WATCH THESE PHOTOS - 1

දසුන් නිමාෂ | 10:01 PM |


සිතන්නට සිතක් අත්නම් මොහොතක් සිතා බලන්න..

අපේ රටේ මේ තරම්ම නැති උනත්. තරමක් දුරට හරි මේ දේ වෙනව නේද..?
DON'T waste FOOD any more,
DONATE to the needy

Let this be remembered.. . each time we throw away Food!1 Responses So Far:

Mohd Hafifi said...

Come here from Malaysia

http://najib-razak-quote.blogspot.com